Mindre mikroplast fra oppdrettsnæringen enn fryktet

Beregninger gjort av Nordlandsforskning viser at fôrslanger i oppdrettsnæringen årlig fører til utslipp av 10 til 100 tonn mikroplast i havet.

 

Video: SALT


Til sammenligning er det beregnet at klesvaskingen vår står bak 60 tonn mikroplastutslipp til havet i året.

Utslippet fra fôrslangene er likevel betydelig mindre enn fryktet. Naturvernforbundet anslo i 2017 et mikroplastutslipp på 325 tonn per år, men både Naturvernforbundet og næringen mente at beregningen var usikker, og ønsket en grundigere kartlegging.

Som del av det FHF-finansierte HAVPLAST-prosjektet har Nordlandsforskning gjort nye beregninger, uten at prosjektet ga tid og ressurser til å gjennomføre et fysisk måleprogram. Forskerne utviklet derfor en egen modell, basert på beregningsmodeller brukt i petroleumsbransjen. 

– Modellen simulerer erosjon i fôrslangene og dermed mengden mikroplast som løsner og havner i havet, forteller seniorforsker Bjørn Vidar Vangelsten ved Nordlandsforskning.

– Simuleringene indikerer at nasjonalt utslipp av mikroplast fra fôrslanger ligger i størrelsesorden 10 til 100 tonn mikroplast per år.

Nullutslipp umulig
Gjennom dialog med bransjen oppdaget forskerne store forskjeller fra oppdretter til oppdretter, og fra anlegg til anlegg.

– Vi anbefaler tiltak som erfaringsutveksling innad i bransjen, og standardisering og opplæring i forbindelse med design, installasjon og drift av fôrsystemene. Dette kan gi betydelige utslippsreduksjoner, sier Vangelsten.

Forskeren tror likevel ikke at nullutslipp er mulig med dagens systemer.

– Det finnes en praktisk grense for hvor lave mikroplastutslipp det er realistisk å regne med ved bruk av dagens teknologi. Andre tekniske løsninger som vannbåren fôring, kan være en mulighet for å få ytterligere reduksjoner.

Anbefaler måleprogram
Det er noen usikkerhetsmomenter knyttet til den nyutviklede modellen. Begrensede datamengder og mangel på fysiske målinger er eksempler på faktorer som gjør beregningene usikre.

– Det er grunn til å tro at modellen underestimerer tapet av mikroplast noe. Blant annet derfor anbefaler vi at det iverksettes et systematisk måleprogram på brukte fôrslanger, slik at modellen kan kalibreres, sier Vangelsten.

HAVPLAST - Marin plast fra norsk sjømatnæring - kartlegging, kvantifisering og handling er et prosjekt finansiert av Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond. Prosjektet har vært ledet av SALT, og samarbeidspartnere har vært Nordlandsforskning, Marine Institute ved Memorial University of Newfoundland, Sinkaberg Hansen, Salten Aqua

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern