Kunnskap om utviklingshemmedes rettssikkerhet

Seniorforsker Terje Olsen, med kunnskapsstatusen over utviklingshemmedes rettssikkerhet.
Seniorforsker Terje Olsen, med kunnskapsstatusen over utviklingshemmedes rettssikkerhet.

Onsdag 15. juni lanserer Nordlandsforskning en rapport med kunnskapsstatus om utviklingshemmedes rettsikkerhet. Rapporten inneholder en oppsummering av norske og internasjonale forskningsresultater fra de siste ti år om ulike sider ved utviklingshemmedes rettssikkerhet på flere livsområder.

Lanseringen skjer under Likestillingsfrokost til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i Oslo 15. juni.

Det er seniorforsker Terje Olsen som har vært prosjektleder for studien. Formålet har vært å avdekke hva som finnes og ikke finnes av forskningsbasert kunnskap når det gjelder rettssikkerhet for personer med utviklingshemming.

- Personer med utviklingshemming er i større grad enn øvrige borgere avhengig av at andre ivaretar deres rettssikkerhet og gir hjelp til at deres rettigheter gjøres gjeldende, forklarer Olsen.

Smakebiter fra rapporten:

  • Spørsmål knyttet til rettigheter og rettssikkerhet for funksjonshemmede generelt synes å være relativt god belyst forskningsmessig, teoretisk og empirisk.
  • Når det gjelder forskning som spesifikt tar for seg rettssikkerhet for utviklingshemmede er imidlertid bildet et annet. Generelt er det spredte bidrag på dette området nasjonalt og internasjonalt, og det er vanskelig å hevde at det finnes noe tydelig kunnskapsfront på dette området.
  • Noen tema er likevel bedre forskningsmessig belyst enn andre. De temaområdene hvor vi har funnet aktuelle og relevante forskningsbidrag, er først og fremst knyttet til de tema der bekymringen for utviklingshemmede rettssituasjon tradisjonelt har vært stor. Det gjelder områder slik som utsatthet for overgrep og vold, bruk av tvang og makt i omsorgen, situasjonen innen strafferettspleien og vergemålsordningen.
  • På andre livsområder – områder som er av mer allmenn karakter – slik som bolig, arbeid og helse, finner vi svært få og bare spredte forskningsbidrag som belyser rettssikkerhetsmessige spørsmål for denne gruppen.

Arbeidet er gjennomført på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Hele rapporten kan leses og lastes ned her.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern