Jordfordeling på nye måter

Bønder må ofte kjøre lange avstander for å høste leid jord. Prosjektet Landfrag skal hjelpe bøndene å kutte antall kilomter i traktoren. Foto: Marit Elise Solbakken
Bønder må ofte kjøre lange avstander for å høste leid jord. Prosjektet Landfrag skal prøve å redusere antall kilometer i traktoren. Foto: Marit Elise Solbakken

Forskere skaper møtesteder der bønder og jordeiere i fellesskap kan utvikle nye måter å fordele landbruksareal på som er mer bærekraftig, effektivt og lønnsomt enn i dag.

Små og spredte jordstykker er et problem for landbruket. Bønder må ofte kjøre lange avstander for å komme til leid mark, selv om det finnes utmerket landbruksareal like i nærheten. Det fører til økte transportkostnader og mer arbeid.

Ulike forsøk på løsninger har kommet og gått, uten å funke helt. Nå går forskere og landbruksnæringa sammen for å finne alternativer. Denne gangen skal både bøndene og jordeierne inkluderes i løsningsmodellene.

– Vi skal prøve nye måter å disponere landbruksareal på, sier forsker Tone Magnussen ved Nordlandsforskning.

Nordlandsforskning er en av flere institusjoner i prosjektet Landfrag, som vil prøve ut helt nye metoder for å sørge for bedre forvaltning av jordbruksarealer.

– Vi skal blant annet drive aksjonsforskning. Vi bidrar med kunnskap, legger til rette for utvikling av tiltak, deltar i gjennomføringen av dem og kontrollerer virkningen, forteller Magnussen.

    
Forskerne Ann Kristin Eide og Tone Magnussen representerer Nordlandsforskning i prosjektet Landfrag. Foto: Morten Ovesen

Løses lokalt
Utgangspunktet er greit: Bønder trenger jord for å drive. Det finnes nok tilgjengelig jord, men eierskapet er fragmentert.

– Jordeiere leier ikke alltid ut til bønder som bor nærmest dem. Situasjonen er spesielt tøff i Nordland, der det er mange eiere, men få drivere, opplyser Magnussen. Nordlandsforskning har lang erfaring med forskning på landbruk fylket, særlig i Vestvågøy som er et av områdene som deltar i Landfrag.

En mulig løsning er opprettelsen av en såkalt "jordbank" - en oversikt over ledig jord, som alltid formidles til den som er nærmest. Andre lønsinger skal forskes frem, mens noen allerede kan være funnet.

Seniorforsker Ann Kristin Eide har gjennom ulike prosjekter forsket mye på Konfliktrådet. Hun ønsker å gjøre ordningen med tilrettelagte møter bedre kjent blant bønder og jordeiere.

– Det handler om å legge til rette for god dialog mellom bøndene og jordeierne. I et slikt møte er partene likeverdige og møtes som hele mennesker, med en nøytral part som tilrettelegger av møtet. Det skaper en helt annen atmosfære, og gir gode muligheter for dialog, sier Eide.

Bøndene er positive
Gjennom å introdusere en nøytral arena for dialog, kan prosjektet bidra til at partene møtes på like fot og forhandle seg frem til gode løsninger.

– Bøndene ønsker å prøve denne metoden, bekrefter Eide.

Nylig ble det gjennomført oppstartmøte på Leknes. 30 bønder og jordeiere møtte fram, og fikk informasjon om prosjektet. Under diskusjonsdelen av møtet ble særlig to forhold trukket fram som viktige for å finne nye løsninger; arenaer for dialog mellom eier og leier og mer og tydeligere informasjon fra kommunen om plikter og rettigheter knyttet til utleie av jord.

Landfrag er et samarbeid mellom Bygdeforskning, NIBIO, Nordlandsforskning og NMBU, to utenlandske forskningsinstitusjoner (LUKE og Agroscope), samt Tine, Norsk landbruksrådgivning, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, samt åtte fylkesmenn.

Prosjektet er finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri med TINE og fylkesmennene som medfinansiører. Prosjektet ledes av Norsk senter for bygdeforskning i Trondheim og vil pågå over tre år (2017-2020).

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern