Bedre kvalitet for de som trenger det mest

Kvaliteten i skjermede arbeidsmarkedstiltak har økt i løpet av de senere årene. Det handler blant annet om at det har skjedd en betydelig utvikling i faglighet, kompetanse og profesjonalisering blant de ansatte i disse bedriftene.

Det fant forskere fra Nordlandsforskning da de evaluerte kvaliteten i arbeidsplasser og opptrening spesielt beregnet til de som er utenfor det vanlige arbeidslivet. Studien har bestått av landsomfattende spørreundersøkelser til Nav og arbeidsmarkedsbedriftene kombinert med besøk og intervjuer i bedrifter som tilbyr skjermede arbeidsmarkedstiltak.

- Skjermede arbeidsmarkedstiltak tilbyr arbeidstrening og -rehabilitering for personer som har behov for omfattende oppfølging for å komme inn i, eller tilbake til ordinært arbeid. I Norge er det flere tusen slike arbeidsplasser i egne bedrifter, forklarer seniorforsker Hege Gjertsen, som har vært prosjektleder for evalueringen. - Dette er kvalifiseringstilbud rettet til de som i utgangspunktet står langt fra det ordinære arbeidsmarkedet.

Eksempler på arbeid bedriftene gjør er alt fra vedproduksjon til kantinedrift, snekkerverksted og avansert mekanisk industri.

Kvalitetssikringssystem

I 2006 bestemte Arbeids- og velferdsdirektoratet at disse bedriftene må ha et kvalitetssikringssystem med ekstern revisjon for å kunne tilby slike tjenester. Revisjonen innebærer at det kommer noen utenfra bedriften for å sjekke at systemet er på plass.

- Kvalitetssikringssystemet som ble innført i de fleste av disse arbeidsmarkedstiltaksbedriftene, heter EQUASS, og består blant annet av 100 spørsmål som tar for seg ulike sider ved kvalitet. Det kan være prosedyrer, etiske regelverk osv., forklarer Gjertsen.

Bedriftene rapporterte at arbeidet med systemet for kvalitetssikring var krevende og tok en del tid, men de aller fleste mente også at kvaliteten hadde blitt bedre etter at de hadde begynt dette arbeidet.

Flere årsaker

-Vi ser en betydelig endring hos disse bedriftene. De har fått mer fokus på kvalitet og prioritering av arbeidsoppgaver. Nav har også i samme perioden stilt flere krav til bedriftene, gitt bedre bestillinger for de personene som skal inn å jobbe i bedriftene, samt gitt bedre oppfølging. Alt dette har virket positivt for kvaliteten på tjenesten, sier seniorforsker Terje Olsen.

-Over tid har bedriftene fått en god kompetanse på arbeidsrehabilitering. Slik at det er ønskelig at disse bedriftene får fortsette sitt arbeid. I den senere tid har det jo vært snakk om at arbeidsmarkedsmarkedstiltak kan konkurranseutsettes. Uansett vil det være viktig å ta vare på den kompetansen som finnes i bedriftene, understreker Hege Gjertsen.

En person i verden med arbeid

- Arbeid er grunnleggende viktig for folk, det gir struktur på livet, tiden deles opp i arbeid, fritid, ferie, hverdag og helg. Og status som arbeidstaker gir mening med livet, og arbeidslinja kommunisert fra regjeringen har forsterket dette bildet ytterligere, forklarer seniorforsker Terje Olsen.

- Vi har intervjuet både NAV, tiltaksbedrifter og de som er deltakere i bedriftene. Deltakerne sier det betyr mye å ha et meningsfylt arbeid, og at de er fornøyde med tiltakene. Vi har samlet data også fra ansatte i EQUASS Norge (kvalitetssikringssystemet) og revisorer tilknyttet EQUASS. Evalueringen har foregått over en periode på drøyt ett år, sier Gjertsen.

Rapporten er nylig blitt presentert for medlemsbedriftene til bransjeforeningen Attføringsbedriftene. I neste uke vil forskerne presentere funnene fra evalueringen på årskonferansen til bransjeforeningen ASVL, hvor også Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson og Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil delta.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern