Arktisk havis minker raskt

Havisen i arktisk er det som endrer seg raskt i det glabale klimasystemet. I de siste 20-30 årene har sommerarealet for utbredelse med over 30 %, og alle årets måneder viser at isen reduseres. Sammen med flere internasjonale forskere har forskningsleder Grete Hovelsrud skrevet en artikkel om hvordan dette påvirker flora, fauna og menneskene som lever og jobber i arktisk.

Sammen med en rekke forskere har forskningsleder Grete Hovelsrud skrevet en artikkel som undersøker disse problemstilingene.

Isfrie somre

Nye satelitter og teknologi har gjort oss i stand til  å måle istykkelsen med stadig større presisjon, selv om det fremdeles er usikkerheter knyttet til de nye dataene. Samtidig så skjer reduksjonen i istykkelen raskere enn modellene viser. med den stadig økende globale temperaturen kan vi forvente at vi får isfrie somre de neste tiårene, selv om det er usikkerhet forbundet med når dette vil skje. Det er også forventet at det fortsatt vil være store variasjoner i istykkelsen mellom ulike år. 

Vi ser allerede nå at endringer i isforholdene har konsekvenser for flora og fauna i Arktis, og noen av disse vil få større utfordringer ettersom isen smelter. Arter som er isavhengige for å leve som for eksempel ringselen eller isbjørn vil kunne bli truet med utryddelse hvis isen smelter helt. Samtidig vil endringene åpne opp for nye arter, skriver forskerne i artikkelen.

Også nye muligheter

- Endringene påvirker også menneskene som lever, arbeider og ferdes i polare strøk. Urfolk rapporterer om utfordringer knyttet til å opprettholde fangst og fiskeri-aktiviteter. Men vi ser også at det dukker opp nye muligheter for ressursutnyttelse, fiskeri og gruvedrift for eksempel, og skipsfart i regionen. Denne artikkelen viser at mye har blitt gjort de siste tiårene for å forstå isens rolle i økosystemene, i klimasystemet og i menneskelig aktivitet. Hvordan de raske endringene som nå pågår vil påvirke oss krever fortsatte studier, understreker forskningsleder Grete Hovelsrud.

Denne artikkelen er en oppdatert syntese av arbeidet som ble gjort i SWIPA – Snow Water Ice, and Permafrost in the Arctic – prosjektet på bestilling fra Arktisk Råd, fra 2011 hvor Grete Hovelsruds rolle har vært å vurdere hvordan mennesker som lever, arbeider og bor i Arktis blir påvirket av endringer i havisen, både i forhold til utfordringer og muligheter.  Hennes rolle er å koble samfunn og miljø og se på hvordan endringer som for eksempel klimaendringer påvirker dette som et system. 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern